Menüü

Arhitektuurne projekteerimine

KURU meeskond peab oluliseks personaalset lähenemist igale kliendile ja hoonele. Kasutame igas projektis BIM projekteerimise põhimõtteid.

Pakume terviklahendusi alates arhitektuursest eskiisprojektist kuni tööprojekti ja autorijärelevalveni. Meie portfoolios on üksikelamuid, kortermaju, büroo-, avalikke- kui ka tööstushooneid.

BIM projekteerimine

BIM projekteerimisel kasutatakse ära tänapäevast infotehnoloogia võimekust. Hoonest luuakse enne ehitust info mudel, mis tagab sujuva koostöö eriosade, projektijuhi, ehitaja ja eelarvestaja vahel.

Renoveerimisprojektid

Energiatõhus hoone aitab omanikul kokku hoida ehitise halduskulusid ja parandada elanike elukvaliteeti. Koostame renoveerimisprojekte, mis arvestavad kehtivate energiatõhususe nõuetega ja Euroopa liidu direktiividega.

Detailplaneeringud

Detailplaneeringu eesmärk on üldplaneeringu elluviimine ja lähteülesande koostamine ehitusprojektide koostamiseks.

Detailplaneeringu väljatöötamisel koostame vajaliku dokumentatsiooni ning  uuringud. Kaasame protsessi kohaliku omavalitsuse, elanikud, võrguvaldajad ja teised tarvilikud pädevad spetsialistid.

Muudatus- ja mõõdistusprojektid

Muudatusprojekt tuleb koostada siis kui ehituse käigus on projektis tehtud ümberkorraldusi või olemasolev hoone ei vasta Ehitisregistri andmetele. Vajadusel aitame uue ehitusloa või kasutusloa kooskõlastamisel kohaliku omavalitsusega.

Pakume olemasolevatele hoonetele punktipilve mõõdistust. Punktipilve põhjal loome arhitektuurse tarkvaraga hoone 3D mudeli, mille põhjal on võimalik arhitektil hoonet edasi projekteerida. Arhitektilt arhitektile mudelit luues tagame, et täidetud on erialased nõudmised ja edasine projekteerimine on võimalikult sujuv.

Projekteerimise projektijuhtimine

Peaprojekteerijatena pakume projekteerimise “võtmed kätte” lahendust. Kaasame projekteerimisse konstruktorid, vee- ja kanalisatsiooni projekteerijad, kütte- ja ventilatsiooni projekteerijad, sisearhitektid ning elektri projekteerijad. Nõnda tagame toimiva koostöö erinevate projekteerijate vahel ning tähtaegadest kinnipidamise.

3D visualiseerimine

3D visualiseerimine võimaldab luua selge ettekujutuse planeeritavast hoonest või keskkonnast. Nõnda on nad kasulikud sobivaima arhitektuurse lahenduse leidmisel või uusarenduste müümisel. Pakume eksterjööri ja interjööri 3D pilte, 3D korruseplaane ja lõikeid kui ka animatsioone.